Ting du kan lese: «Utrenskning» av Sofi Oksanen. Lest i april 2012

Å lese «Utrenskning» parallelt med åpningen av rettssaken etter 22. juli…

Les mer…

Forbud som våpen i en verdikamp

Østfold Senterparti mener terskelen skal være høy for å benytte forbud som våpen i en verdikamp. At kvinner føler det nødvendig å dekke seg til i det norske samfunnet, er ikke noe vi skal akseptere, men det er et langt skritt fra det å ta avstand til det å forby noe. Fylkestingets forbud mot ansiktsplagg i videregående opplæring mener jeg derfor er et dramatisk vedtak, noe som også kan vise seg å få konsekvenser som ingen har ønsket.

Flere av formålene med et skoleforbud mot plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, for eksempel niqab, er alle enige i, blant annet det å bekjempe kvinneundertrykking og å legge til rette for en best mulig undervisningssituasjon. Det er imidlertid et stort paradoks å bekjempe kulturell tvang til tildekking med juridisk tvang til synliggjøring, altså å bekjempe tvang med tvang. Hvis konsekvensen blir at flere føler seg mindre velkomne og dropper ut av skolen, så oppnår vi verken frigjøring eller bedre undervisning. Jeg mener vi i stede burde ha fokus på å gi elevene en verdimessig og sosial balast som gjør dem i stand til å ta selvstendige valg for eget liv. Trygghet til å vise hvem du er, oppnås ikke gjennom forbud og påbud.

Skogressursene må brukes i Norge

Et ordnet arbeidsliv

Senterpartiet ønsker at faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. En utvikling i retning av mer midlertidige ansettelser og økt vikarbruk skaper usikkerhet. Arbeidsmiljøloven må styrkes som verktøy for et ordnet arbeidsliv, ikke svekkes. Jeg mener det derfor er viktig med veto mot EUs vikarbyrådirektiv.

Det offentlige går ikke foran med et godt eksempel når det gjelder bruk av vikarer. Ofte kan det være gode grunner til dette, men jeg mener det nå er viktig å snu trenden. Både kommuner, fylkeskommuner og stat har en jobb å gjøre for å få flere faste ansettelser og flere hele stillinger, og EUs vikarbyrådirektiv bidrar ikke i riktig retning.

Et fylkesårsmøte med stor bredde

Østfold Senterparti er et grønt styringsparti med mange viktige posisjoner i fylket: fylkesvaraordfører, 3 ordførere, 2 fylkestingsrepresentanter og 64 kommunestyrerepresentanter, for å nevne noe. På fylkesårsmøtet som ble avholdt i Sarpsborg i helgen, ble det grønne prosjektet styrket med nye saker og gode debatter. Målet er å rette opp en skjev Østfoldbenk og gjeninnta en plass på Tinget i 2013.

Jeg fikk fornyet tillit som fylkesleder, og med meg i styret får jeg både erfaring, kompetanse og engasjement gjennom gamle og nye styremedlemmer. Sammen skal vi jobbe for å omsette en offensiv strategiplan i praktisk handling. Østfold Senterparti skal være et framoverlent parti på lag med framtida, og et naturlig valg uavhengig av hvor i fylket du bor.

UTFORDRER STATEN SOM EIER

Et aktivt og profesjonelt statlig eierskap er viktig for en rødgrønn samfunnsutvikling. Dette handler om folkestyre og fellesskap fremfor frislipp og den sterkestes rett. Harald Norvik opptrer nå som et redskap der den offentlige eierrollen utfordres, og jeg mener det er tydelig at målet er å svekke et av regjeringens viktige styringsverktøy.

De siste årenes økonomiske utvikling viser tydelig at staten som eier er viktig for å skape og beholde verdier og arbeidsplasser. Samtidig er dette et grep som sikrer kontroll med viktige nasjonale ressurser. Jeg mener dette både er langsiktig og viktig. Saken om salget av TV2 til danske Egmont handler ikke om SMS-meldinger og nachspiel-rykter, men om hvor makten skal ligge.

Senterpartiet vil ha småbedriftshøring: Vi må tørre og tenke smått

Små- og mellomstore bedrifter utgjør grunnmuren i Østfolds næringsliv. Jeg er tilhenger av at vi i Østfold skal bli flinkere til å tenke stort, men noen ganger må vi også tenke smått. Det er de minste som oftest blir glemt. Derfor har jeg på vegne av Senterpartiet tatt til orde for en småbedriftshøring i 2012.

Jeg har gjennom 8 år i fylkespolitikken jobbet for at vi i Østfold skal bli enda flinkere til å utnytte de fortrinnene vi har. Ikke minst er vi gode på å få fram unge folk med gode bedrifts- og produktideer, noe resultatene for elev- og ungdomsbedrifter viser. Vi har fått på plass en helhetlig etablererveiledning, og vi har en næringshage i Rakkestad og inkubatorer i Halden og Sarpsborg. Miljø- og teknologiklyngen i Halden må vi være bevisste på å bruke videre som det flaggskipet det er, men en ting er å skape nye bedrifter, noe annet å beholde de som allerede finnes.

Science Center Østfold: Et flaggskip for nyskaping

Jeg er glad for at finansieringen av Science Center Østfold er på plass, senest med 40 mill kr fra Østfold fylkeskommune. Opplevelses- og kunnskapssenteret skal imidlertid ikke bare finansieres, men utvikles og fylles med innhold. Sp tar nå til orde for å lokalisere Østfolds karriereveiledning og etablererveiledning til senteret.

Østfold er allerede på topp innen elev- og ungdomsbedrift. Senteret som åpner på Grålum i 2011 skal vekke ungdoms nysgjerrighet og kreativitet, og veiledning om utdanningsvalg og utvikling av nye produkter og bedrifter hører naturlig hjemme i en slik sammenheng.

Senterpartiet vil at Moss Lufthavn Rygge skal lykkes

Fordi aktivitetsutviklingen på Rygge nå går fort i riktig retning, har Østfold Senterparti bedt regjeringen raskt gi Moss Lufthavn Rygge rom til å utnytte det maksimale konsekvensutredede trafikkvolumet på 21.000 flybevegelser uten passasjertak.

Østfoldingen har på kort tid utviklet eierskapsfølelse til flyplassen på Rygge. Jeg mener det er et veldig godt utgangspunkt for at flyplassen skal videreutvikle seg og ha suksess.

Sp vil bekjempe grensekryssende kriminalitet

Med EØS og Schengen-avtalen er Norges grenser åpne mot mange europeiske land. Slik blir mange land knyttet tettere sammen, men samtidig mister lovens håndhevere virkemidler for å bekjempe kriminalitet.

Tross folkets nei til EU gjennom to folkeavstemninger, har stortingsflertallet knyttet oss stadig tettere opp til unionen, blant annet gjennom Schengen-avtalen der Norge gir fra seg muligheten til obligatorisk passkontroll på flyplasser og grenseoverganger. Førstekandidat for Senterpartiet i Østfold, Per Kristian Skulberg, har våget å starte en debatt om dilemmaene grensekryssende kriminalitet stiller oss overfor. Jeg mener reaksjonene etter uttalelsen synliggjør behovet for en slik debatt.

Sarpsborg - Rakkestad med tog: 268 kroner, takk!

Vi ser jo helst at verden går fremover, og det gjør den vel som regel også. Men når det gjelder miljøvennlig kollektivtransport har man kjørt i revers i mangfoldige år i vårt distrikt.

Hvordan er egentlig tilstanden i studie-Norge?

Samfunnets anvendelse av kunnskap er i endring. Jeg mener utdannings- og forskningsinstitusjonene må gjøres i bedre stand til å speile disse endringene.

Søkningen til utdanning tar seg opp med større ungdomskull og økende arbeidsledighet. I både privat og offentlig sektor øker behovet for kompetanse, og omstilling er i ferd med å bli et varig kjennetegn ved arbeids- og næringsliv.

Voksenopplæring for bortskjemte kapitalister

Rimi-Hagen som flytter barn og formue til utlandet, forstår ikke hvorfor han i tillegg til sine private gaver til gode formål må betale formueskatt. Han har altså ikke fått med seg at mer eller mindre tilfeldig privat veldedighet i Norge er erstattet av fellesskapsløsninger basert på å yte etter evne og å få etter behov. Jeg mener dette viser at det er på tide med voksenopplæring for bortskjemte kapitalister.

Jeg synes det er flott at mange nordmenn, heriblant Stein Erik Hagen, bidrar med store summer til veldedige organisasjoner, forskning, sosiale formål og så videre. Dette kan imidlertid aldri erstatte tryggheten mennesker får gjennom de grunnleggende offentlige velferdstjenestene. At de med høye inntekter og stor formue betaler en større andel til dette enn andre, er riktig og nødvendig. Når Hagen og hans familie føler seg forfulgt på grunn av de norske skattereglene, viser de bare at de ikke har forstått hvordan den nordiske velferdsmoddelen fungerer.

Bjerknes' blogg

Følges av 11 medlemmer.

Kraften som skapes i møter mellom kunst, mennesker og samfunn, ønsker jeg å bruke til å utvide rommet for livsutfoldelse. Med meg har jeg verdier som frihet, likhet og kjærlighet – det som for meg er kjernen i menneskeverdet. Gjennom granskning av tekster, tanker, følelser og debatt vil jeg strekke meg mot å gjøre bedre valg, uansett om det er som venn, som politiker, som skrivekunstner eller som ektemann. Kanskje jeg også kan gjøre bedre valg for meg selv. I innleggene her kan dere følge deler av veien jeg går. Mer om sonen

Origo Bjerknes' blogg er en sone på Origo. Les mer
Annonse